Rockbound_B_final_2015.png

Vi informerar om att e-handelsbutiken ROCKBOUND TECH är nedstängd och har upphört, samt att verksamheten ROCKBOUND TECH är nedlagd och avvecklad.

Större delen av verksamhetens varumärken har övertagits och gått upp i PROTAGIA GRUPPEN - Protagia Rescue & Security m.fl.

We inform that the e-shop ROCKBOUND TECH is completely closed down and the business company - ROCKBOUND TECH has completely closed down its business.

The main volume of brands from ROCKBOUND TECH business has been transfered and taken over by, PROTAGIA GROUP SWEDEN - and Protagia Rescue & Security etc.

För vidare information - välkommen att kontakta. For further information - welcome to contact:

Jan Edman - Rockbound Tech: Från 1:a november 2015, vänligen kontakta PROTAGIA direkt, på nedanstående länkar - eller genom att KLICKA här.

Jan Edman - Rockbound Tech: From November 1:st 2015, please contact PROTAGIA direct by following the links below - or by CLICK here. Thank You. 

Protagia Gruppen: info@protagia.se / prs@protagia.se

Tel: +46 8 510 100 03   Fax: +46 8 510 139 55

Välkommen! / Welcome!

Rockbound-ProGrp_Info_2015.pngFoer-Rockbound-B-2015-info.jpg

Rockbound Tech 2015.06.30

Bäste Kund & Leverantör.

Nu har nästan 3 år passerat av verksamheten för Rockbound Tech AB - och det är dags att faktiskt tacka för mig!

Jag har bestämt mig för att avveckla min verksamhet, ja helt enkelt lägga ned företaget. Visserligen är det jätteroligt att hålla på, nästan jämt - men det är tuffa tider och de lär väl inte bli bättre de närmaste åren..? Vår omvärld förändras snabbt och med den också förutsättningarna att göra nya och bra affärer. Tyvärr räcker marginalerna inte till för att få det att bli lönsamt ordentligt, speciellt inte då det mesta jag sysslat med är specialprodukter och volymprodukter. Det är ändå det som har gjort det så intressant och roligt de här åren. Men som sagt - det måste kunna generera en "normal" försörjning också.

Så från och med 2015-07-01 släpper jag några av mina varumärken helt och större delen av de resterande varumärkena tas över av Protagia Gruppen och Protagia Rescue & Security - Stockholm / Täby.

Jag vill tacka för alla givande samarbeten och allt trevligt bemötande och jag hoppas att vi kanske ses eller hörs på något annat sätt i framtiden - "än är inte gubben slut"..!

Nedanstående ger en överblick över hur de varumärken som kommer att vara kvar - kommer att administreras.

CARINTHIA - Beslutat sig för att inte ha någon ny representant i Sverige, vilket gör att de åteförsäljare som finns i Sverige agerar direkt med Carinthia.

Northgear Dräkter - kommer att gå direkt via Buffers Marine

Northern Diver / Future Safety / Exposure Marine / Urban Rock / Ki-Elements / Carinthia / ResTube / Aitor / m.fl. - övergår till PROTAGIA RESCUE & SECURITY.

TACK FÖR DEN HÄR TIDEN...!

Jan Edman. 

(In English)

Dear Customer & Supplier.

Now, almost 3 years passed of operations for Rockbound Tech AB - and it's time to actually say thank you - and sign off!

I have decided to discontinue my activity, well simply close down the company for good. Admittedly, it's great to keep on, almost all the time - but times are tough and they learn well doesn't get better in the next few years..? The world around us is changing rapidly and with it also the conditions that make new and good business.

Unfortunately, the margins are not in order to get it become profitable properly, especially when most of what I dealt with are special products and volume products. It is what has made it so interesting and fun all these years. But as I said - it must be able to generate a "normal" supply as well.

So, as from 2015-07-01 I release some of my brands completely and most of the remaining brands is taken over by the Protagia group and the Protagia Rescue & Security - Stockholm/Taby.

I would like to thank you all - for all the fruitful collaborations and everything nice and I hope that we may be seen or heard in any other way in the future -"yet the old man has not come to the final"..!

The following provides an overview of how the brands that will remain - will be handeled and administered.

CARINTHIA - decided not to have any new representative/distributor in Sweden, allowing the resellers located in Sweden is acting directly to Carinthia.

Northgear Costumes - will go directly through the Buffers Marine.

Northern Diver/Future Safety/Exposure Marine/Urban Rock/Ki-Elements/Carinthia/ResTube/Aitor/etc. is released and completely turned to Protagia Group and PROTAGIA RESCUE & SECURITY - SWEDEN.

THANK YOU ALL, FOR THIS TIME ...!

Jan Edman.

Protagia Gruppen Juli 2015

Till nytillkommande kunder och uppdragsgivare.

I anledning av att företaget Rockbound Tech AB Saltsjöbaden, från och med sista Juni 2015 - helt upphör med och avvecklar hela sin affärsverksamhet kommer Protagia Gruppen genom i första hand, Protagia Rescue & Security, att överta och införliva flertalet varumärken och produkter från Rockbound Tech, i vår ordinarie och växande verksamhet.

Varumärkena och produktgrupperna från Rockbound Tech AB, som från Juli 2015 kommer att administreras, marknadsföras och säljas genom Protagia Rescue & Securty men även genom Protagia Inter Trade och Protagia Life ses som välkomna, fina och adekvata komplement av produkter som på ett effektivt sätt kommer att bredda vårt utbud mot våra professionella användare, kunder och uppdragsgivare.

Varumärkena och produkterna kommer att i hela sitt utbud återfinnas i våra helt nya webbutiker som lanseras inom kort!

Har Du / Ni - redan nu behov att göra beställningar, i väntan på att våra webbutiker lanseras - går det utmärkt bra att kontakta oss via de ovan angivna kontaktuppgiftera och kontaktinformationen - så kommer ni att erhålla all den service och hjälp ni kan behöva i ert ärende! (Du/Ni kan också klicka direkt på denna text för att öppna ett nytt e-mail formulär för att kontakta oss!)

(Ett visst utbud av varumärkena från Rockbound Tech AB säljs även för civila, genom Protagia Gruppen och vår svenska webbutik - Protagia Life - på www.protagialife.se. Ett bredare utbud kommer att finnas på vår snart kommande webbutik - Protagia Inter Trade - på: www.protagia.com)

Vi vill i och med detta, härmed också hälsa gamla och nya kunder från Rockbound Tech AB - varmt välkomna

som kunder och uppdragsgivare till Protagia Gruppen och Protagia företagen.

Vi skall göra vårt yttersta för att Ni fortsättningsvis skall erhålla en hög och fin servicenivå, kvalitativa produkter ur ett brett produktutbud samt hög leveranssäkerhet.

Vi vill också passa på att tacka Jan Edman och Rockbound Tech för flera års synnerligen gott och konstruktivt samarbete - och även tillönska Jan Edman all upptänklig välgång i framtida projekt.

TACK JAN!

Protagia Gruppen - Admin.

(In English)

To new and additional customers and clients.

In view of the fact that the company Rockbound Tech AB Saltsjöbaden - Sweden, as of last June 2015 - ceases and winds up its entire business, will Protagia Group by in the first place, Protagia Rescue & Security, to adopt and incorporate most of the brands and products from the Rockbound Tech, into our regular and growing business.

Brands and product groups from the Rockbound Tech AB, which from July 2015 will be managed, marketed and sold by Protagia Rescue & Securty but also by Protagia Inter Trade and Protagia Life is seen as welcome - nice and adequate complement of products that effectively will broaden our offer to our professional users, customers and clients.

The brands and the products will be throughout its range in our brand new online stores which will be launched shortly!

If You - right now - need to place orders, while waiting for our webshops soon to be launched - does it good to contact us via the above contact information - you will receive all the support and assistance you may require in your case! (You can also click directly on this text to open a new e-mail form to place your order or contact us!)

(Certain items and products of the product brands and ranges - sold by Rockbound Tech, earlier -is to be found for the civil and public markets and customers, on our Protagia Group swedish webshop - Protagia Life - at: www.protagialife.se. A larger and more complete range of all these products and more will be found on our soon upcoming civil and public webshop - Protagia Inter Trade - at: www.protagia.com)

By this information, We hereby also greet old and new customers from the Rockbound Tech AB - a warm welcome as customers and clients to the Protagia Group and Protagia companies. We shall do our utmost to ensure that You continue to receive a high level of service, and quality products from a wide range of products and high delivery reliability.

We would also like to thank Jan Edman and Rockbound Tech for several years of very good and constructive cooperation and also wish Jan Edman all conceivable prosperity in future projects.

THANKS JAN!

Protagia Group - Admin.